Strategii naţionale

Directiile strategice ale sistemului national de biblioteci din Romania 2008 - 2010

 

Extras din documentul elaborat de Comisia Naţională a Bibliotecilor privind
Strategia Naţională de Dezvoltare a Bibliotecilor în perioada 2004-2007

Biblioteca este parte integrată a sistemului naţional informaţional şi instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice tip.
Biblioteca sprijină atât instituţiile de învăţământ cât şi societatea civilă în realizarea dimensiunii europene din sfera mentalităţilor, a tradiţiilor culturale şi a reformelor instituţionale.

 

Strategia de dezvoltare a bibliotecilor îşi propune:

 • conştientizarea autorităţilor pentru integrarea bibliotecilor în planurile lor strategice generale
 • clarificarea contribuţiei bibliotecilor în procesul de accelerare a reformei
 • identificarea priorităţilor naţionale şi locale de finanţare a activităţilor esenţiale de bibliotecă
 • realizarea cooperării interministeriale în vederea structurării unei politici coordonate în domeniul moştenirii culturale
 • dezvoltarea serviciilor electronice în relaţie cu alţi parteneri
 • implementarea unei politici de formare de bază şi continuă a a personalului de specialitate
 • monitorizarea cerinţelor utilizatorilor ca parte a politicii de dezvoltare a bibliotecilor şi a planificării investiţiilor
 • stabilirea criteriilor de măsurare şi evaluare a serviciilor
 • extinderea cooperării interbibliotecare

DIAGNOZA MEDIULUI în care evoluează bibliotecile:

 MEDIUL EXTERN
 Factorii sociali:
 • dezvoltarea societăţii informaţionale
 • dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice la toate nivelurile
 • nevoia de educaţie permanentă
 • apariţia de profesii noi
 • reconversia profesională
 • conştientizarea şi exercitarea drepturilor omului
 • pericolul excluderii sociale
 • evoluţiile ratei şomajului
 • liberalizarea circulaţiei persoanelor

Factorii tehnologici:

 • evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei
 • dezvoltarea sistemelor de comunicaţie
 • creşterea impactului documentelor electronice şi audiovizuale

Factorii economici :

 • reforma economică lentă
 • economie de piaţă insuficient dezvoltată
 • nivelul scăzut al alocărilor bugetare
 • liberalizarea pieţei muncii
 • inflaţia
 • creşterea exponenţială a costurilor de întreţinere
 • puterea de cumpărare redusă

Factorii politici:

 • programul României de integrare în UE şi NATO
 • legislaţie deficitară
 • necesitatea alinierii legislaţiei la cea a Uniunii Europene şi NATO
 • reforma administraţiei
 • utilizarea fondurilor comunitare
 • ineficienţa legii sponsorizării

MEDIUL INTERN

 Puncte forte:
 • bibliotecile formează un sistem naţional
 • au colecţii semnificative şi reprezentative de documente
 • organizează informaţia
 • oferă suportul info-documentar pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică
 • asigură acces nediscriminatoriu la informaţie
 • oferă o gamă largă de servicii şi facilităţi
 • oferă spaţiu comunitar şi instituţional neutru
 • sunt cele mai frecventate instituţii de cultură

Puncte slabe:

 • nivel scăzut al investiţiilor pentru sedii noi sau extinderi de spaţii şi pentru dotări
 • achiziţie insuficientă de documente, atât ca număr de exemplare cât şi ca număr de titluri
 • colecţii îmbătrânite
 • nivel scăzut de informatizare a serviciilor
 • lipsa accesului Internet în majoritatea bibliotecilor
 • documente electronice şi audiovizuale insuficiente

Oportunităţi:

 • piaţă largă de utilizatori
 • atitudine activă şi flexibilă în relaţia cu utilizatorii
 • capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de colaborare
 • legislaţie îmbunătăţită
 • asocieri profesionale
 • posibilităţi de afiliere la structuri profesionale europene şi internaţionale

Temeri:

 • insuficienţa programelor guvernamentale de sprijin
 • insuficienţa resurselor financiare în plan local
 • absenţa programelor de investiţii pentru spaţii şi dotări
 • nivelul scăzut al salarizării personalului
 • fluctuaţia personalului

CERINŢELE UTILIZATORILOR

 • organizarea activităţii pentru public în spaţii adecvate şi accesibile în raport cu locul de domiciliu
 • asigurarea unei achiziţii corespunzătoare de documente
 • dezvoltarea bibliotecilor ca centre de informare, educaţionale şi culturale
 • promovarea unor proiecte de integrare socială
 • îmbunătăţirea serviciilor existente şi dezvoltarea de servicii noi
 • asigurarea unei infrastructuri adecvate
 • asigurarea accesului gratuit la Internet
 • taxe mici pentru serviciile cu valoare adăugată

Pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor bibliotecile identifică următoarele obiective generale şi obiective specifice:

 A. Obiective generale
  •  
     1.1 Asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru funcţionarea optimă a bibliotecilor, conform prevederilor legale.

     1.2 Informatizarea bibliotecilor şi conectarea lor la Internet în vederea constituirii unei reţele de biblioteci la nivel naţional.

     1.3 Creşterea performanţelor reţelei naţionale şi interconectarea ei cu reţelele naţionale de cercetare, dezvoltare, învăţământ (prefigurate de Strategia Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei).

     1.4 Realizarea unui portal al reţelei naţionale de biblioteci.

     1.5 Înfiinţarea Oficiului Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, conform Legii bibliotecilor nr.334, art.13, 14.

    1.6 Înfiinţarea Oficiului Naţional de Servicii pentru Biblioteci.
     2.1 Utilizarea uniformă a regulilor de catalogare în conformitate cu standardele internaţionale şi stabilirea condiţiilor de acces partajat la înregistrările bibliografice.

    2.2 Utilizarea unitară a sistemului de clasificare-indexare (traducerea şi aplicarea generalizată a tezaurului RAMEAU).
     3.1 Aplicarea unitară a principiilor de selecţie şi achiziţie a documentelor pentru fiecare tip de bibliotecă.

    3.2 Crearea de consorţii în vederea accesului la baze de date şi full-text şi/sau pentru achiziţia licenţelor software/echipamente, hardware/alte produse.
     4.1. Stabilirea categoriilor de date statistice care trebuie colectate.

     4.2. Crearea instrumentelor de colectare şi raportare a datelor statistice.

    4.3. Revizuirea tipizatelor de bibliotecă.
     6.1 Selecţia bunurilor culturale mobile, tip carte, conform criteriilor de clasare pentru includerea în categoriilor patrimoniale.

     6.2 Înfiinţarea unor laboratoare zonale de tratare şi patologie a cărţii.

    6.3 Asigurarea condiţiilor de funcţionare eficientă a Comisiei de evaluare şi protejare a fondului de patrimoniu mobil de tip carte.
     7.1 Diversificarea şi extinderea serviciilor info-documentare cu accent pe dezvoltarea serviciilor de referinţe.

     7.2 Perfecţionarea şi extinderea sistemului de împrumut interbibliotecar prin mijloace tradiţionale şi electronice.

     7.3 Extinderea şi generalizarea sistemului de acces direct la colecţii.

     7.4 Introducerea de cursuri privind cultura informaţională în toate programele de învăţământ de nivel mediu şi universitar.

    7.5 Monitorizarea cerinţelor utilizatorilor ca parte a politicii de dezvoltare a bibliotecilor şi a planificării investiţiilor.
     8.1 Perfecţionarea programelor pentru formarea de bază şi pentru formarea continuă.

    8.2 Susţinerea învăţământului de specialitate pentru asigurarea personalului calificat.
    9.1 Previzionarea şi fundamentarea sistematică a necesarului de resurse financiare; identificarea unor programe internaţionale pentru atragerea de fonduri.
     10.1 Creşterea calităţii colaborării intra şi interbibliotecare.

     10.2 Creşterea autorităţii acţiunii de planificare, organizare, control, evaluare şi raportare a activităţii profesionale.

     10.3 Perfecţionarea metodologiilor privind angajarea, definitivarea şi promovarea în funcţie a personalului din biblioteci.

     10.4 Promovarea unei politici de marketing pentru optimizarea imaginii bibliotecii.

     10.5 Susţinerea cercetării ştiinţifice, culturale şi de specialitate şi valorificarea acesteia.

     10.6 Susţinerea tradiţiilor culturale ale bibliotecilor şi implicarea acestora în viaţa ştiinţifică contemporană.

    10.7 Realizarea cooperării interministeriale în vederea structurării unei politici coordonate în domeniul informării, educaţiei, culturii.
  • 1. Crearea unei infrastructuri compatibile cu standardele societăţii informaţionale contemporane.

   2. Crearea Catalogului Naţional Electronic şi a Bibliotecii Naţionale Virtuale 3. Modernizarea sistemului de achiziţie 4. Realizarea şi implementarea unui sistem unitar de statistică de bibliotecă 5. Reglementarea juridică a activităţii de schimb intern şi internaţional de publicaţii.

  6. Realizarea unui sistem naţional de conservare şi protecţie a cărţii 7. Perfecţionarea serviciilor oferite utilizatorilor 8. Formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor 9. Resurse financiare 10. Management

POLITICA DE ORIENTARE GENERALĂ A BIBLIOTECILOR

 Principalele instrumente de aplicare a politicii bibliotecilor sunt:
 • Legea bibliotecilor nr. 334/2002 (cu adoptarea urgentă a unor amendamente)
 • Legea învăţământului nr. 84/1995
 • Statutul personalului didactic
 • Regulamentele cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor
 • Regulamentele de organizare şi funcţionare ale fiecărei biblioteci
 • Regulamentele de ordine interioară
 • Declaraţiile de politici ale diferitelor servicii de bibliotecă şi ale administraţiei:
    - Politica serviciului pentru public

    - Politica de achiziţii şi dezvoltare a colecţiilor

    - Politica accesului la informaţie

    - Politica de cooperare şi parteneriate

   - Politica de accelerare a reformei administraţiei publice

B. Obiective specifice

 IV. Biblioteci publice

Bibliotecile publice din România sunt structurate într-un sistem alcătuit din biblioteci judeţene, biblioteci municipale/orăşeneşti şi biblioteci comunale.
În componenţa sistemului bibliotecilor publice intră aproximativ 2.800 de biblioteci cu 5.369 angajaţi. Deţin în colecţiile lor peste 49.000.000 de documente din care 98,76% cărţi şi periodice; achiziţionează anual peste 800.000 de documente; au o rată de înnoire a colecţiilor de 59 de ani; deţin 1.337 computere, din care 405 conectate la Internet; au baze de date realizate în proporţie de 9,64% şi sunt utilizate de peste 2.600.000 de utilizatori. În anul 2002 bibliotecile publice au beneficiat de o alocare bugetară de peste 520 miliarde lei.

 1. Misiune

Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public, de tip enciclopedic care servesc interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi de petrecere a timpului liber pentru toţi membrii comunităţii locale sau judeţene, prin activităţi şi servicii specifice.

 2. Funcţii

- colectează, organizează, păstrează şi asigură acces la resursele de informare
- asigură accesul la colecţii, fără discriminare, tuturor membrilor comunităţii
- contribuie la cercetarea în domeniile bibliologiei şi ştiinţei informării
- organizează manifestări cu caracter cultural, educativ, social, economic
- contribuie la dezvoltarea şi menţinerea unei societăţi democratice
- contribuie la creşterea standardului de viaţă şi exercitării drepturilor democratice ale cetăţenilor
- susţin educaţia permanentă
- elaborează bibliografia locală, conservă şi dezvoltă identitatea culturală a comunităţii
Prin realizarea misiunii pe care o declară şi a rolurilor pe care şi le asumă, bibliotecile publice vor fi percepute ca puternice centre de informare, ca furnizori de servicii informaţionale, ca parteneri în procesul educaţiei permanente şi ca instituţii cu rol social, cultural şi recreativ.

 3. Obiective
 •  
  •  
     3.1.1. Realizarea infrastructurii de comunicaţii prin achiziţionarea de hardware şi software pentru nodurile principale, secundare, terţiare şi cele subordonate lor.

     Termen 2004 - 2005

     3.1.2. Realizarea conexiunii bibliotecilor la nodurile de care depind şi asigurarea serviciului de conectare la Intranet şi Internet.

     Termen 2006

   Costuri estimative
     : 3.000.000 $

   Finanţare
    : Program naţional susţinut de Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  • Realizarea comunicaţiei la nivelul reţelei naţionale de biblioteci publice şi crearea unui mod de lucru integrat la nivel naţional în conformitate cu Programul de automatizare şi dezvoltare a serviciilor în bibliotecile publice din România.
  •  
     3.2.1. Realizarea unui program naţional de susţinere a achiziţiei de documente printr-o alocare de minim 0,3 €/locuitor.

     [În anul 2001 în România s-au alocat pentru achiziţia de documente 0,06 EURO/locuitor, în timp ce în ţările C.E. E. s-au alocat între 0,14 EURO/locuitor (Slovacia) şi 2,88 EURO/locuitor (Slovenia)]. Termen - anual

   Costuri estimative
     : 6.509.454EURO

   Finanţare
     : Program naţional susţinut de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin consiliile judeţene şi consiliile locale (70 %) şi de Ministerul Culturii şi Cultelor (30%). Accesarea resurselor financiare alocate de către Ministerul Culturii şi Cultelor se va face pe bază de proiecte întocmite de către bibliotecile judeţene şi Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

    3.2.2. Orientarea achiziţiei spre toate categoriile de documente purtătoare de informaţii pentru ca bibliotecile să poată contribui în mod real la susţinerea societăţii informaţionale. Se va avea în vedere o achiziţie anuală de 25 - 30% documente electronice şi documentele audiovizuale, din totalul documentelor achiziţionate. Concomitent vor fi asigurate dotările tehnice corespunzătoare pentru accesarea acestor documente. Termen 2004 - 2007
  • Înnoirea şi dezvoltarea unor colecţii de documente care să asigure necesarul minim prevăzut de Legea bibliotecilor, de 1,5 - 2,5 documente/locuitor, să satisfacă nevoile de lectură şi informare ale populaţiei şi să coboare rata de înnoire a colecţiilor sub 25 de ani.
  •  
    •  
     • dezvoltarea de servicii noi:
        - servicii de informare comunitară cu accent deosebit pe informarea locală şi informarea europeană

        - servicii de referinţe electronice

        - servicii pentru copii şi tineret

        - servicii pentru educaţia adulţilor

        - servicii pentru grupuri cu nevoi speciale: persoane cu disabilităţi, adolescenţi, persoane în vârstă, şomeri, cei care locuiesc în zone rurale

        - servicii externe de bibliotecă pentru persoane aflate în dificultate

        - servicii electronice pentru: e-guvernare, e-societate, e-comerţ, e-învăţare prin oferirea accesului neîngrădit, obiectiv şi prietenos

       - servicii de instruire a utilizatorilor de resurse electronice
     • dezvoltarea de facilităţi noi:
        - acces Internet gratuit

        - acces online la resursele din reţea ale bibliotecii

        - staţii de lucru pentru utilizatori

        - comunicarea colecţiilor în acces direct în proporţie de 70 - 80%

        - rezervări de titluri

        - împrumutul tuturor categoriilor de documente

        - extinderea împrumutului interbibliotecar

        - program prelungit pentru public

       - acces pentru persoanele cu deficienţe locomotorii şi vizuale
    • 3.3.1. Dezvoltarea serviciilor existente cu ajutorul noilor tehnologii, oferirea lor într-un mod plăcut şi uşor de folosit, maximizarea accesibilităţilor. Biblioteca publică trebuie să promoveze lectura prin toate mijloacele, inclusiv prin Internet. Termen - permanent

    3.3.2. Satisfacerea nevoilor întregii comunităţi, inclusiv ale grupurilor cu nevoi speciale pentru a contribui la dezvoltarea societăţii civile, consolidarea democraţiei şi spiritului civic, educaţia permanentă, dezvoltarea socială şi economică a comunităţii şi la susţinerea diversităţii culturale prin: Termen - permanent
  • Dezvoltarea de servicii şi facilităţi noi care să valideze rolul de importanţă strategică al bibliotecilor publice în cadrul unei societăţi informaţionale funcţionale.
  •  
     3.4.1. Reducerea decalajului dintre România şi ţările C.E.E. printr-o alocare corespunzătoare de resurse financiare asigurate de consiliile judeţene şi consiliile locale. O alocare de 1,50 EURO/locuitor pentru cheltuieli curente în anul 2004 şi apoi creşterea progresivă a acestui nivel de finanţare până în 2007 ar apropia considerabil România de ţările europene.

     [ În anul 2001 în România alocarea din sursele bugetare pentru cheltuieli curente era de 0,59 EURO/locuitor în timp ce în ţările C.E.E. era între 1,44 EURO (Slovacia) şi 11,92 EURO (Slovenia) ]. Termen 2004 - 2007

    3.4.2. Derularea unui program etapizat de asigurare a resurselor de personal până la nivelul prevăzut de Legea bibliotecilor. Completarea deficitului de personal se va face în procent de 25% anual. Termen - anual
  • Asigurarea resurselor financiare şi de personal capabile să acopere într-o măsură cât mai mare nevoile bibliotecilor prin:
  •  
    •  
     • gradul de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor
     • standardele naţionale şi internaţionale
     • performanţele bibliotecilor publice europene
     • aşteptările autorităţilor guvernamentale şi locale
    • 3.5.1. Perfecţionarea sistemului de măsurători şi de indicatori de performanţă care să faciliteze evaluarea bibliotecilor publice în funcţie de: Termen 2004

     3.5.2. Monitorizarea permanentă a cerinţelor utilizatorilor şi nonutilizatorilor pentru realizarea unei planificări corecte a investiţiilor şi pentru dezvoltarea unei politici realiste. Termen - anual

     3.5.3. Creşterea competenţelor în întocmirea programelor şi proiectelor ce presupun atragerea de resurse. Termen - permanent

    3.5.4. Dezvoltarea cooperării şi a parteneriatelor. Termen - permanent
  • Promovarea unui management bazat pe planificare şi pe evaluarea nivelului de performanţă
 • 3.1.  Informatizare 3.2.  Dezvoltarea colecţiilor de documente 3.3.  Relaţia cu utilizatorii 3.4.  Resurse financiare şi de personal 3.5.  Management

DOINA POPA,

Membru C.N.B.