28 februarie 2017

Statut


Descărcați în format .pdf

 

Cuprins:

Capitolul I: Dispoziţii generale

Capitolul II: Obiective

Capitolul III: Membri

Capitolul IV: Structură organizatorică

Capitolul V: Patrimoniu. Activitate economico-financiară

Capitolul VI: Încetarea activităţii

Capitolul VII: Dispoziţii finale

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), denumită în continuare Asociaţia, este o organizaţie profesională ce  are drept scop asocierea pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

Art. 2 Asociaţia funcţionează ca persoană juridică apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, pe baza Statutului aprobat în Adunarea Generală de Constituire din 19 martie 1990, modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 28 mai 1992, a Adunării Generale Extraordinare din 25 septembrie 1998 și a Adunării Generale din 30 octombrie 2008, continuând tradiţia Asociaţiei Bibliotecarilor fondată în anul 1990.

Art. 3 Asociaţia are personalitate juridică şi este autonomă din punct de vedere material şi decizional.

Art. 4 Asociaţia are sediul în Bucureşti, Str. Tudor Arghezi Nr. 30, Parter, Camerele 1, 7 și 8, Sector 2, posedă cont, siglă şi ştampilă proprii.

Art. 5 Asociaţia se poate afilia la organizaţii internaţionale de profil, poate colabora cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate şi, după caz, se poate asocia în vederea constituirii de noi asociaţii de profil, fără a-şi pierde personalitatea şi statutul juridic.

Art. 6 Prezentul statut conţine principii şi norme obligatorii pentru toate filialele şi membrii Asociaţiei.

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVE

Art. 7 Asociaţia are următoarele obiective generale:

a) protejarea şi promovarea statutului social şi a prestigiului profesiei de bibliotecar;

b) elaborarea de strategii, proiecte pentru politici publice şi programe în domeniul cultural, educaţional şi informaţional;

c) crearea unei infrastructuri de comunicare menită să asigure circulaţia liberă a informaţiilor şi a ideilor la nivelul comunităţii profesionale şi al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă;

d) conjugarea eforturilor membrilor Asociaţiei în vederea realizării unui schimb eficient de opinii şi experienţe profesionale pe plan naţional şi internaţional;

e) constituirea de comisii profesionale dedicate unor activităţi, servicii, programe şi proiecte de bibliotecă;

f) stimularea cercetării în domeniile biblioteconomiei şi ştiinţei informării;

g) promovarea normelor, criteriilor şi tehnicilor moderne de management şi a activităţilor specifice de bibliotecă;

h) promovarea programelor de formare şi perfecţionare în domeniile biblioteconomiei şi ştiinţei informării şi domeniilor conexe;

i) asigurarea de competenţe profesionale şi de specializări certificate în calitate de organism acreditat;

j) studierea nevoilor utilizatorilor şi elaborarea de politici publice privind serviciile de bibliotecă;

k) participarea reprezentanţilor Asociaţiei la evaluarea profesională a personalului din bibliotecile publice;

l) participarea Asociaţiei în calitate de iniţiator sau partener la elaborarea, modificarea şi corelarea reglementărilor legislative în domeniu;

m) iniţierea şi participarea la evaluarea şi acreditarea instituţiilor bibliotecare şi de învăţământ biblioteconomic, în calitate de partener;

n) certificarea curriculei pentru profesiile specifice domeniilor de competenţe;

Art. 8  Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia desfășoară următoarele activităţi:

a) comunicarea  permanentă cu filialele si consultarea acestora în toate problemele de interes major;

b) elaborarea, traducerea, editarea şi difuzarea de publicaţii si informatii;

c) acţiuni de promovare a activităţii;

d) acţiuni profesionale, culturale şi de recreere.

 

CAPITOLUL III

MEMBRI

 Art. 9 Asociaţia cuprinde următoarele categorii de membri:

a) membri activi, persoane fizice şi juridice, interesate în realizarea obiectivelor Asociaţiei, care solicită calitatea de membru şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului;

b) membri de onoare, personalităţi din ţară şi din străinătate care s-au remarcat prin merite deosebite în domeniile culturii, ştiinţei şi artei;

c) mecena, persoane fizice sau juridice care prin acte de mecenat susţin, sub diverse forme, obiectivele Asociaţiei.

Art. 10 Primirea membrilor activi se face prin cerere scrisă adresată biroului executiv al filialei judeţene (persoanele fizice) sau Biroului Executiv al Asociaţiei (persoanele juridice). Birourile aprobă primirea noilor membri cu majoritate simplă de voturi.

Art. 11 Desemnarea membrilor de onoare şi „membru mecena” se face de către Consiliul de Conducere al Asociaţiei, la propunerea unuia dintre membrii săi, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor săi, la propunerea Biroului Executiv al Asociaţiei; alegerea acestora trebuie ratificată de Adunarea Generală.

Art. 12 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul Asociaţiei;

b) să contribuie la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;

c) să cunoască programul Asociaţiei;

d) să participe la activitatea filialei judeţene din care fac parte;

e) să achite cotizaţia anuală.

Art. 13  Membrii Asociaţiei au dreptul:

a) să-şi exprime în mod liber opiniile;

b) să fie informaţi cu privire la activitatea filialei judeţene din care fac parte şi cu privire la activitatea Asociaţiei;

c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere locale şi centrale ale Asociaţiei,  precum şi în comisiile  profesionale;

d) să participe la adunările generale ale Asociaţiei şi ale filialelor acesteia;

e) să facă propuneri şi să participe la realizarea programelor Asociaţiei şi ale filialelor acesteia;

f) să beneficieze de sprijin pentru participarea la diverse forme de specializare profesională, precum şi la reuniuni de profil (conferinţe, congrese etc.) în ţară şi în străinătate;

g) să solicite sprijinul organelor de conducere ale Asociaţiei sau filialei în orice problemă profesională sau privind drepturile lor de membri ai Asociaţiei;

h) să primească gratuit buletinele  informative ale Asociaţiei şi filialelor acesteia;

i) să beneficieze de facilităţi la achiziţionarea literaturii de specialitate editată sau distribuită de Asociaţie;

j) să se retragă la cerere din Asociaţie.

Art. 14 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a) retragere din proprie iniţiativă, prin cerere adresată în scris, după caz, biroului executiv al filialei judeţene (persoanele fizice) sau Biroului Executiv al Asociaţiei (persoane fizice şi persoanele juridice);

b) excludere stabilită de aceleaşi organisme, cauzată de nerespectarea Statutului sau a hotărârilor organelor de conducere ori de neîndeplinirea obligaţiei de cotizare mai mult de un an;

c) deces (persoane fizice) sau desfiinţare (persoane juridice).

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

Art. 15  Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală a Asociaţiei;

b) Consiliul de Conducere al Asociaţiei;

c) Biroul Executiv al Asociaţiei.

Art. 16 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.

Art. 17 Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, de preşedintele Asociaţiei, cu acordul Biroului Executiv, şi se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul total al delegaţilor desemnaţi, conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul Executiv. În cazul în care nu se întruneşte numărul minim astfel stabilit, adunarea se consideră legal constituită şi cu minimum 1/2 din numărul total al delegaţilor desemnaţi, dar nu are temei statutar pentru adoptarea de hotărâri privind structurile de conducere ale Asociaţiei.

Art. 18 Adunările generale extraordinare pot fi convocate, după caz, de preşedintele Asociaţiei, cu acordul Biroului Executiv, de Consiliul de Conducere al Asociaţiei, prin votul a minimum 2/3 din membrii săi sau de un grup de iniţiativă, la cererea scrisă a minimum un sfert din numărul total al membrilor Asociaţiei. Adunările generale extraordinare se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul total al delegaţilor desemnaţi.

Art. 19 Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare, ordinea de zi şi materialele ce se vor dezbate se fac publice cu cel puţin şapte zile înainte de data desfăşurării adunării.

Art. 20 Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi modificată numai cu consimţământul majorităţii simple (1/2 + 1) a membrilor prezenţi.

Art. 21 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) alege prin vot secret preşedintele Asociaţiei, cu jumătate plus unu din voturile delegaţilor prezenţi;

b) alege prin vot secret membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei – preşedintele Asociaţiei fiind membru de drept al Consiliului Asociaţiei şi al Biroului Executiv al Asociaţiei;

c) alege Comisia de cenzori;

d) preşedintele Asociaţiei, Consiliul de Conducere al Asociaţiei şi Comisia de cenzori se aleg pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de revocare de către organul care le-a ales;

e) membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei şi Comisiei de cenzori vor fi votaţi pe liste şi îşi vor ocupa locurile în funcţie de numărul de voturi obţinute;

f) aprobă, modifică sau completează Statutul Asociaţiei;

g) aprobă afilierea la alte organizaţii naţionale, precum şi la organizaţii internaţionale de profil;

h) analizează şi hotărăşte asupra dării de seamă şi aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv ale Asociaţiei;

i) analizează şi aprobă raportul Comisiei de cenzori;

j) aprobă direcţiile de activitate, programul de lucru şi bugetul Asociaţiei;

k) analizează şi aprobă bilanţul şi contul de gestiune ale Asociaţiei;

Art. 22 Consiliul de Conducere al Asociaţiei este organul de conducere a activităţii Asociaţiei între două adunări generale şi este alcătuit din 21 de membri, precum şi membri supleanţi. Acesta se întruneşte de drept semestrial, şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui. Lucrările Consiliului de Conducere al Asociaţiei sunt statutare cu cel puţin 2/3 din numărul total de membri. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Art. 23 Consiliul de Conducere al Asociaţiei, al cărui preşedinte este şi preşedintele Asociaţiei, alege dintre membrii săi un prim-vicepreşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi şase membri, care împreună constituie Biroul Executiv al Asociaţiei.

Art. 24 Preşedinţii asociaţiilor nou afiliate sunt membri supleanţi ai Consiliului de Conducere al Asociaţiei.

Art. 25 Consiliul de Conducere al Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) aplică şi organizează activitatea prin hotărârile şi planurile de măsuri/activităţi pe care le adoptă pentru îndeplinirea scopurilor Asociaţiei;

b) alege Biroul executiv, potrivit structurii stabilite prin Satut;

c) examinează bilanţul şi cheltuielile anuale;

d) propune bugetul Asociaţiei;

e) aprobă premierea şi acordarea de alte stimulente morale şi materiale pentru membrii Asociaţiei;

f) coordonează activitatea filialelor judeţene conform repartizării stabilite de Biroul Executiv al Asociaţiei.

Art. 26 Biroul Executiv al Asociaţiei asigură conducerea operativă curentă, fiind convocat trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de prim-vicepreşedinte.

Art. 27 Neparticiparea la trei şedinţe ale Biroului Executiv atrage după sine excluderea persoanei din această structură, şi va fi înlocuită de persoana care urmează ca număr de voturi pe listă.

Art. 28 Biroul Executiv al Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte raportul de activitate al Asociaţiei, planul anual de activitate, stabileşte ordinea de zi şi data adunărilor generale;

b) analizează periodic stadiul îndeplinirii activităţilor propuse prin hotărârile şi planurile de măsuri proprii, ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei sau ale Adunărilor Generale ale Asociaţiei;

c) stabileşte cuantumul cotizaţiei;

d) desemnează comisiile de specialitate pe domenii, coordonează şi verifică activitatea acestora. Fiecare comisie este formată dintr-un preşedinte şi un secretar ales dintre membrii comisiei;

e) propune și aprobă orice modificări privind sediul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale.

f) aprobă, după caz, angajarea, de către Preşedintele Asociaţiei, de personal salariat pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, precum director executiv, coordonator de programe şi alte categorii de personal.

Art. 29 Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) reprezintă interesele acesteia în justiţie, faţă de autorităţi şi faţă de  terţi;

b) reprezintă Asociaţia pe plan naţional şi internaţional;

c) face declaraţii în numele Asociaţiei;

d) conduce adunările generale, reuniunile Consiliului de Conducere al Asociaţiei şi ale Biroului Executiv;

e) coordonează şi verifică activitatea Directorului executiv care îi este direct    subordonat;

f) prezintă Adunării Generale rapoartele şi direcţiile de activitate ale Asociaţiei precum şi raportul de activitate a Directorului executiv;

g) semnează documentele Asociaţiei;

h) poate acorda, după caz, pentru o perioadă de maximum 3 luni,  mandat de reprezentare şi drept de semnătură prim-vicepreşedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi.

Art. 30 Directorul executiv are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea Departamentului Operaţional al Asociaţiei;

b) caută surse de finanţare care să susţină realizarea obiectivelor Asociaţiei;

c) întocmeşte Planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului Operaţional al Asociaţiei;

d) propune spre aprobare Biroului Executiv organigrama Departamentului Operaţional al Asociaţiei;

f) semnează acele documente ale Asociaţiei pentru care preşedintele Asociaţiei a dat acord de reprezentare.

Art. 31 În cazul în care preşedintele nu-şi poate îndeplini atribuţiile şi este în imposibilitatea de a acorda un mandat de reprezentare, competenţele sale vor fi  exercitate, după caz, până la încetarea mandatului în curs, de prim-vicepreşedinte sau de un vicepreşedinte, potrivit hotărârii Biroului Executiv.

Art. 32  Comisia de cenzori se compune din 3 membri, verifică anual gestiunea Asociaţiei şi prezintă rapoarte despre aceasta Adunării Generale şi Consiliului de Conducere al Asociaţiei.

Art. 33 La nivelul judeţelor se organizează filiale judeţene ale Asociaţiei care au următoarele atribuţii:

a) elaborează proiecte şi programe pentru activitatea proprie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;

b) comunică membrilor lor informaţii despre activitatea Asociaţiei;

c) promovează activitatea Asociaţiei şi a filialei, inclusiv pe site-ul Asociaţiei şi pe site-uri proprii;

d) se preocupă de creşterea numărului de membri activi, de susţinători şi de simpatizanţi;

e) asigură resursele necesare desfăşurării activităţii proprii;

f) realizează baza de date cu evidenţa membrilor şi plata cotizaţiei.

Art. 34 Organul de conducere al filialei judeţene este Adunarea Generală a filialei, constituită din totalitatea membrilor Asociaţiei din judeţul respectiv. Ea se întruneşte anual şi o dată la patru ani alege Biroul Executiv al filialei şi Comisia de cenzori.

Art. 35 Biroul Executiv asigură conducerea operativă curentă a filialei judeţene. El este alcătuit din preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, secretar şi 2-3 membri. Procedura de alegere pentru preşedinte este prin vot secret şi direct şi prin vot pe listă pentru ceilalţi membri ai Biroului Executiv al filialei care îşi vor ocupa locul funcţie de numărul de voturi obţinute,.

Art. 36 Biroul Executiv aplică, pe plan local, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei.

Art. 37 Filialele judeţene care organizează acţiuni profesionale, programe sau proiecte aprobate de Consiliul de Conducere al Asociaţiei pot fi sprijinite material de Asociaţie, în funcţie de importanţa şi amploarea acestora.

 

CAPITOLUL V

PATRIMONIU. ACTIVITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ

 Art. 38 Asociaţia poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice sau i-au fost donate spre conservare şi valorificare, în condiţiile legii.

Art. 39 Patrimoniul şi resursele financiare ale Asociaţiei sunt constituite din: taxe de înscriere, cotizaţii, fonduri obţinute din editarea şi difuzarea de publicaţii, subvenţii, achiziţii, donaţii şi legate, contracte, precum şi alte venituri, obţinute în condiţiile legii.

Art. 40 Pentru sporirea resurselor sale, Asociaţia poate realiza activităţi economice şi înfiinţa întreprinderi economice conexe.

Art. 41 Filialele judeţene pot solicita personalitate juridică proprie sub tutela Asociaţiei, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

 Art. 42 Asociaţia îşi încetează activitatea prin autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală cu majoritate calificată a membrilor săi (2/3 din delegaţii prezenţi). Bunurile băneşti, bunurile mobile şi imobile deţinute de Asociaţie în momentul dizolvării ei vor fi donate unei asociaţii profesionale similare, pentru a fi folosite la realizarea obiectivelor statutare ale Asociaţiei.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

 Art. 43  Prezentul statut poate fi completat/modificat de Adunarea Generală la propunerea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, prin majoritatea simplă de voturi a acesteia.