15 decembrie 2017

Regulament de acordare a premiilor ANBPR


Art. 1. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) acordă anual premii membrilor săi – bibliotecari şi biblioteci – în semn de recunoaştere a celor mai valoroase proiecte şi iniţiative.

Acordarea acestor premii se înscrie în seria de acţiuni ale Asociaţiei de susţinere şi promovare, prin forme specifice, a profesiei şi instituţiei bibliotecare.

Art. 2. Regulamentul de acordare a premiilor ANBPR este un document public și este disponibil permanent pe site-ul Asociației.

Art. 3. (1) Pot candida pentru obţinerea de premii bibliotecarii și bibliotecile care s-au remarcat prin activitate profesională și/sau științifică susținută sau care au inițiat proiecte inovative.

(2) Nu pot candida pentru obținerea de premii membrii Asociației care nu și-au îndeplinit în totalitate obligațiile față de aceasta.

(3) Persoanele alese în funcţiile de conducere ale organelor de conducere ale Asociației şi preşedinţii comisiilor profesionale nu pot candida, pe perioada îndeplinirii mandatului, pentru obținerea de premii.

Art. 4. Premiile ANBPR se acordă prin concurs, potrivit voturilor exprimate în mod secret de membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei, care departajează astfel candidaturile depuse şi acceptate pentru înscriere, atât din partea filialelor, cât şi a Biroului Executiv al Asociaţiei.

Art. 5. (1) Anual, se lansează invitația de înscriere pentru sesiunea de premii (concursul de acordare a premiilor) în perioada 15 martie – 1 aprilie pe site-ul ANBPR.

(2) Candidaturile depuse după data limită de înscriere şi cele care nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul Regulament nu se iau în considerare.

Art. 6. (1) Înscrierea la concurs se face pe baza Fişei de înscriere întocmită de solicitant şi avizată de filiala Asociaţiei (prin semnătura preşedintelui) şi de conducerea bibliotecii (prin semnătura directorului şi ştampila instituţiei) în cazul în care biblioteca este membru al ANBPR ca persoana juridică.

(2) Membrii Biroului Executiv au dreptul să efectueze complementar, la categoriile de premii profesionale individuale, câte maximum 2 propuneri, ce vor urma de asemenea parcursul legal al validării şi votării finale, menţionat de prezentul Regulament.

(3) Fișa de înscriere se transmite prim-vicepreşedintelui Asociaţiei până la data de 1 aprilie a anului în curs, pentru realizările din anul anterior premierii.

(4) Biroul Executiv verifică respectarea condiţiilor procedurale de înscriere la concurs, stabilite prin acest Regulament şi validează candidaturile transmise de filialele judeţene.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită menţionată, prim-vicepreşedintele va transmite către Consiliul de Conducere al ANBPR candidaturile valide, în vederea votării lor.

Art. 7. (1) Votul Consiliului de Conducere al ANBPR se exercită în cadrul ședinței cele mai apropiate de Conferința ANBPR de primăvară (BiblioPublica).

(2) Membrii Consiliului de Conducere ce absentează, din motive obiective, de la ședință, vor transmite votul lor prin e-mail, în ziua de desfășurare a acesteia.

Art. 8. (1) Votul se exercită distinct, pentru fiecare secţiune, iar câştigătoare este, de fiecare dată, candidatura care întruneşte cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate, condiţie valabilă şi pentru candidaturile unice.

(2) Când nu se obţine minimul voturilor „pentru”, menţionat la alin. (1), precum şi în cazurile de balotaj, votarea se reia doar asupra celor două candidaturi mai bine plasate după turul anterior.

(3) În cazuri speciale, pentru merite deosebite şi sensibil egale, se pot acorda şi premii ex-aequo, cuantumul bănesc înjumătățindu-se ori dublându-se, potrivit resurselor existente şi hotărârii Consiliului de Conducere.

Art. 9. (1) Premiile constau în diplome şi bani, cuantumul sumelor fiind comunicat anual, o dată cu anunţarea deschiderii perioadei de înscrieri.

(2) Premiile vor fi mediatizate pe site-ul ANBPR și în mediul profesional.

Art. 10. Premiile ANBPR sunt structurate astfel:

A. Secţiunea dedicată activităţii profesionale

Categorii de premii:

I) Cea mai bună lucrare de specialitate (monografie sau publicație serială);

II) Cel mai bun articol / studiu de specialitate;

III) Cel mai bun program / proiect din bibliotecă, pe patru nivele: comunală, orăşenească, municipală, judeţeană;

IV) Cele mai bune servicii inovative de bibliotecă (inclusiv cele digitale, precum site de bibliotecă);

V) Bibliotecarul anului;

VI) Premiul „Traian Brad” pentru merite deosebite în biblioteconomie în întreaga activitate.

B. Secţiunea dedicată activităţii de Asociaţie

Categorii de premii:

VII) Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată de un membru la nivelul Asociaţiei;

VIII) „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul anterior premierii.

Art. 10. Criteriile de evaluare, în funcție de categoriile de premii, sunt:

Pentru premiile I – II:

– originalitatea: 40%;

– relevanţa pentru activitatea profesională: 30%;

– aprecierea în comunitatea profesională: 30%.

Pentru premiul III:

– impactul în comunitate: 30%;

– raportul resurse implicate – rezultate obţinute: 30%;

– sustenabilitatea: 15%;

– replicabilitatea: 15%;

– originalitatea: 10%.

Pentru premiul IV:

– originalitatea serviciului: 40%;

– ușurința în folosire: 20%;

– îmbunătățirea catalogului sau a mecanismelor de comunicare ale colecției: 10%;

– licențierea liberă și acordarea dreptului de reutilizare: 10%;

– impactul asupra ridicării nivelului de cunoaștere științifică: 10%;

– efectul transformativ asupra îndeplinirii misiunii instituției: 10%.

Pentru premiile din categoriile V – VI:

– preocupări concrete vizând îmbunătăţirea cadrului de exercitare a profesiei: 30%;

– acţiuni concrete de promovare prin orice mijloace a valorilor profesiei: 20%;

– activităţi de susţinere şi promovare a instituţiei bibliotecare şi a profesiei de bibliotecar, cu efecte concrete în comunitate sau în plan naţional: 40%;

– devotament faţă de profesie şi probitate morală: 10%.

Pentru premiile din categoriile VII – VIII:

– contribuţia la dezvoltarea organizaţională a ANBPR: 30%;

– programe sau proiecte de succes ale filialei, demarate sau în derulare (descrierea aspectelor relevante): 30%;

– activităţi de impact, care pot constitui exemple de bune practici în ANBPR: 15%;

– atragere de fonduri în beneficiul filialei ANBPR: 15%;

– alte activităţi, iniţiative, realizări, colaborări în ANBPR: 10%.

Anexe:

Fişa de înscriere pentru premiul I va conține:

– titlul monografiei/publicației seriale;

– numele şi prenumele autorului / autorilor;

– locul de muncă al autorului / autorilor (compartimentul şi funcţia);

– datele de identificare a lucrării (ISBN / ISSN);

– descrierea în maxim 400 de cuvinte a lucrării propuse şi a relevanţei ei pentru activitatea profesională.

Fişa de înscriere pentru premiul II va conţine:

– titlul studiului / articolului;

– autor / autori;

– date de identificare ale publicaţiei gazdă;

– descrierea în maxim 400 de cuvinte a lucrării propuse şi a relevanţei ei pentru activitatea profesională;

– link-ul către publicaţia gazdă, unde este menţionat în cuprins sau se regăseşte integral articolul (dacă este cazul).

Fişa de înscriere va fi însoţită obligatoriu de transmiterea în format electronic a articolului / studiului.

Fişa de înscriere pentru premiul III va conține:

– titlul programului/ proiectului;

– biblioteca organizatoare;

– perioada de desfăşurare a programului/ proiectului;

– finanţare: DA/ NU;

– tipul programului/ proiectului: educaţional, de informare, recreativ, cultural, tehnologic, inter-generaţional, de voluntariat;

– descrierea va cuprinde: scopul şi obiectivele programului/ proiectului, grupul ţintă, materialele şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor, costul aproximativ, principalele etape, sursa de inspiraţie a programului (dacă programul a fost preluat sau este original);

– link-ul către program;

– rezultate obţinute, impact;

– fotografii din cadrul activităţii.

Fişa de înscriere pentru premiul IV va conține:

– titlul serviciului;

– biblioteca organizatoare;

– zona de valorificare (digitală, fizică – digitală, digital – digital);

– exercitarea serviciului inovativ (activitatea de bibliotecă, interacțiunea cu membrii comunității, interacțiune cu terți sau inedit);

– descrierea va cuprinde: obiectivul serviciului, resursele folosite, domeniul valorificat (istoria locală, patrimoniu mobil, imobil etc.), obiectivele urmărite prin instalațiile, echipamentele și resursele digitale instalate sau serviciul care îmbunătățește, extinde sau inovează activitatea de management informațional. În cazul folosirii, agregării sau vehiculării (API) de resurse digitale, vor fi menționate standardele internaționale acceptate, standardele de metadate și/sau capacitățile software cu sursă deschisă implicate. În cazul dezvoltării de servicii inedite vor fi descrise părțile și interacțiunile care prezintă serviciul a fi unul inovativ. În cazul spațiilor destinate creației și co-creării «makerspaces, spații de explorare tehnică etc», vor fi descrise fluxurile de lucru și cum sunt valorificate resursele bibliotecii dincolo de spațiul de găzduire. Vor fi menționate licențele sub care sunt folosite resursele și software-ul;

– link-ul către zona de promovare și/sau interacțiune directă cu serviciul;

– impactul în comunitate;

– documentare fotografică, blog etc.

Fişa de înscriere pentru premiile V – VI va conține:

– biblioteca/ filiala Asociaţiei;

– numele şi prenumele bibliotecarului;

– vechimea în bibliotecă, locul de muncă, compartimentul şi funcţiile deținute;

funcţii la nivelul Asociaţiei, filialei;

– iniţiative şi proiecte personale importante la nivel de filială, Asociaţie şi bibliotecă;

– recomandare din partea directorului bibliotecii şi/sau preşedintelui filialei, în care să fie subliniate meritele persoanei;

– referinţe despre proiectele/ programele propuse de respectivul bibliotecar.

Fişa de înscriere pentru premiile VII – VIII va conține:

– Filiala (judeţul);

– Anul înfiinţării filialei;

– Total personal de specialitate în bibliotecile publice din judeţ;

– Numărul de membri persoane fizice;

– Numărul de membri persoane juridice;

Descrierea, în maxim 400 de cuvinte, a activităţilor realizate de candidat/filială la nivelul Asociaţiei şi a relevanţei lor pentru activitatea asociativă.

Descărcați regulamentul în format .docx de aici: Regulament de acordare a premiilor ANBPR – actualizat 2017.